Archilectron

Lander Cardon

master vrije kunsten

  • Voor mijn project “Archilectron” ben ik vertrokken vanuit de idee om een plaatst te creëren die letterlijk toegankelijk is. Dit door te spelen met de verhouding tussen sculptuur en architectuur. De massieve eiken balken waarmee ik werk verwijzen naar het platteland waar ik opgroeide, maar kunnen ook refereren naar menhirs, obelisken, totempalen of andere megalithische structuren. Dankzij dit verwantschap tracht ik bij de toeschouwer een gevoel op te wekken alsof die zich in een mythologische site begeeft. De aluminium structuren zijn in vloeibare vorm versmolten met de eiken balken. In deze vormentaal kunnen we elektronische banen van printplaten herkennen. Hierdoor krijgen de honderdjaren-oude balken een sciencefictiongehalte.
    Ik tracht met dit werk een monument te creëren van onze huidige tijd, maar ook voor onze huidige tijd, die je als een soort tussentijd kan omschrijven. Dit doe ik door middel van de mix van contrasterende materialen, eik en aluminium, door een verwijzing naar iets uit het verleden en iets futuristisch, door een sobere opstelling, maar ook door een soort drang bij de toeschouwer te creëren om bijvoorbeeld op de balken te gaan zitten.

  • For my project Archilectron, I started from the idea to create a place that is literally accessible, which I did by playing with the relation between sculpture and architecture. The massive oak beams I employ allude to the countryside of my youth, but may also refer to menhirs, obelisks, totem poles or other megalithic structures. Through this affinity I try to bestow on the visitor the feeling of setting foot on a mythologic site. The aluminium structures were cast to fuse with the oak beams, recalling the visual language of circuit boards and giving the century-old beams a certain sci-fi aura.
    With this work I attempt to create a monument of our time, but also for our time, which could be considered a sort of interstice. This I do by combining contrasting materials, oak and aluminium, by using something that refers to the past and something futuristic, by a sober presentation, but also by provoking an urge in the visitor to sit on the beams, for instance.contact

links

mentoren

  • Peter Rogiers
  • Peter De Smet
  • Jan Kempenaers