gedefinieerd als ondefinieerbaar, een bevreemdende situatie

Sander Van Impe

master grafisch ontwerp

  • Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt.

    ‘Gedefineerd als ondefinieerbaar, een bevreemdende situatie’ is een boekenreeks die bestaat uit een bundeling van niet reproduceerbare prints waarbij het medium de inhoud bepaalt. De inhoud spreekt voor zich maar laat tegelijk op zich wachten. De verbeelding slaat op hol maar de rede lijkt beter te willen weten. Het is een balansoefening tussen mogen maar niet willen en willen maar niet mogen.

  • That which deviates from what is expected. By special, remarkable or noteworthy, surprising or even eccentric, is denoted that which strikes by its deviant nature, characteristics or appearance; exceptional, un-common is that which is set apart from the common, everyday condition; extra-ordinary, that which cannot be measured along ordinary standards. Strange is that which does not belong, is unusual and for that reason attracts attention; expressed more strongly this idea is conveyed by wonderful, by which is implied that the unusual has a mysterious quality, whereas bizarre is a strange word that combines the notions of strangeness and wonder.

    Defined as undefinable, a strange situation is a series of books consisting of a collection of unreproducible prints in which the medium determines the content. The content is self-evident, but keeps one waiting as well. Imagination runs wild but reason plays the know-it-all. It is a balancing act between what one is allowed to do, and what one wants to do.


contact

links

mentoren

  • Philip Metten
  • Sébastien Conard